Teamacties ICT beheer na de eerste Startweek

Onderstaand mailtje is verstuurd naar de studenten van ICT beheer. Het was eigenlijk de bedoeling om ook de Checkvragen te stellen maar er was geen geschikte afname week meer te vinden.


Beste Student,

Enige weken geleden vond de enquête plaats “Heb je genoeg geleerd vandaag?”.
 
Allereerst willen we alle studenten die hebben meegedaan een compliment geven voor het serieus invullen van deze enquête. De resultaten van deze enquête zijn bekeken en verwerkt. Daar waar het mogelijk was om voorgestelde of gewenste verbeteringen door te voeren, hebben wij eerste maatregelen genomen om aan die wensen tegemoet te komen. Zo zijn er bijvoorbeeld voor het komende schooljaar wijzigingen aangebracht voor de Leerpleinuren.
 
Wil je  de uitkomsten van de enquête  nog eens terug lezen, gebruik dan de deze linkIn het nieuwe schooljaar zullen we doorgaan met deze enquêtes. Wij hopen dat wij ook dan weer kunnen rekenen op een positieve bijdrage van alle studenten.
 
Mvg
 
Hans Duijndam.
Manager opleidingen  ICT Beheer
0648932378
ROC Leiden

Teamacties Secretarieel & Financieel na de eerste Startweek

Tijdens de teamvergadering van SecFin is er gekeken naar de antwoorden op de Startvragen van de studenten vorige week. Uit de feedback van de studenten en uit ambities over de cyclus zelf zijn de volgende acties voortgekomen:

 • De SLB-docenten bespreken de uitkomsten van de Startweek en de teamacties volgende week met de studenten. De feedback zelf wordt niet besproken.
 • De docenten zorgen er voor dat tijdens de Checkweek bij minstens 8 van de 10 laatste lessen de Checkvragen worden gesteld.
 • De docenten zorgen er voor dat tijdens de Checkweek zal blijken dat minstens 65% van de studenten heeft herkend dat de docenten aan de slag zijn gegaan met de feedback
 • De docenten gaan nog dit studiejaar beginnen met het aanleggen van een verzameling van hun beste lesideeën zodat andere docenten van het team die kunnen overnemen. Aan de studenten wordt gevraagd om meteen hun favoriete lessen als lesidee op te sturen naar lesidee@hjggv.nl. Die ideeën komen in de verzameling lesideeën van de docenten terecht.
 • De docenten laten de studenten zien hoe volgend schooljaar een groot deel van leerpleinen omgezet zal zijn in klaslokalen, net zoals dat nu op de vierde verdieping gebeurd is. Concept plattegronden zijn te vinden achter deze link. Het probleem van de lessen op de leerpleinen en hoe daar het beste van te maken tot aan de zomervakantie komt ook aan de orde.

Opbrengst feedback actie Handel

Hieronder de opbrengst naar aanleiding van een van de feedback acties van Handel. De feedback actie was zo geformuleerd:

 • Aan de start van elke les geven alle docenten de structuur van de les aan. Dat kan iedere docent op zijn eigen manier doen. De docenten nemen geregeld foto's van hoe zij die structuur aangeven en aan het eind van elke lesweek sturen ze hun beste foto op. De foto's worden verzameld en besproken tijdens de volgende HJGGV?-teambijeenkomst. 

En de rest

Vierde week

Derde week, de meeste studenten van Handel liepen deze week stage

Tweede week

Eerste week

Teamacties Handel, ronde 1

Met nagenoeg het hele team van Handel is afgelopen donderdag (1/12) gekeken naar de feedback van de studenten. We kwamen tijdens de bijeenkomst uit op de volgende hele concrete acties:

 • Aan de start van elke les geven alle docenten de structuur van de les aan. Dat kan iedere docent op zijn eigen manier doen. De docenten nemen geregeld foto's van hoe zij die structuur aangeven en aan het eind van elke lesweek sturen ze hun beste foto op. De foto's worden verzameld en besproken tijdens de volgende HJGGV?-teambijeenkomst. 
 • De tussenmetingvragen worden tijdens de komende tussenmeting minstens 290 keer beantwoord (dat was de respons afgelopen week).
 • Minstens 60% van studenten geeft bij de tussenmeting aan dat ze hebben herkend dat de docenten met de structuur aan de slag zijn gegaan.

Feedbackacties formuleren bij Handel (ronde 1)

Hieronder vind je het mailtje dat naar de docenten van Domein Handel is gestuurd. Wat nieuw is, is het voorhand formuleren van drie feedbackacties die bij elk team terug gaan komen. Dit idee komt bij de opleiding Facilitaire Dienstverlening vandaan, één van de opleidingen van het domein HBF

Voor donderdagmiddag staat de teambijeenkomst gepland om de feedback van de studenten om te zetten in feedbackacties van het team. Ook de ‘gast’docenten worden uitgenodigd daaraan mee te werken, vandaar dat zij ook dit mailtje krijgen.

De feedback is in een aantal categorieën ondergebracht. We willen jullie vragen de feedback vóór dondermiddag door te nemen en te bedenken voor welke twee, hooguit drie, categorieen je acties zou willen bedenken. Wij denken zelf aan de categorie Structuur/duidelijkheid en aan de categorie Regels en afspraken. 

De kunst is te komen tot acties waaraan de studenten kunnen herkennen dat er door het team echt gekeken is naar de feedback. Feedbackacties hoeven niet meteen alle kritische feedback te laten verdwijnen. De acties moeten illustreren dat de docenten de tips en opmerkingen van de studenten serieus nemen. En de acties moeten uit te voeren zijn natuurlijk.

 Er zijn drie acties (de ambitie van het team) die bij elke ronde worden vastgesteld: 

 • het team noemt het aantal procent van de studenten dat bij de tussenmeting zal zeggen dat ze herkennen dat de docenten aan de slag gegaan zijn met de feedback.
 • het team noemt minimale hoeveelheid respons die ze willen realiseren (die was trouwens prima!)
 • het team spreekt af om de feedback acties te bespreken tijdens de eerst volgende SLB-lessen

Aan het eind van de middag willen we daar twee, misschien drie, acties vanuit team aan toevoegen.

Feedback acties formuleren met FD, ronde 5

Terugblik

 • Teksten mailtjes, feedback?
 • Nieuwe cyclus met extra vragen, komende tussenmeting start 21 november
 • Uitkomsten HJGGV?-vragen kwantitatief
 • Vorige keer percentage studenten dat herkend versus komende keer, ambitie?
 • Vorige keer respons versus komende keer, ambitie?
 • Uitkomsten HJGGV?-vragen kwalitatief (alleen zichtbaar voor de docenten)
 • Vorige keer feedback acties 

Feedback acties voor de komende periode:

 • De tussenmetingvragen worden tijdens de komende tussenmeting minstens 120 keer beantwoord (was afgelopen week 90 keer). Vergeleken met de afgelopen week zijn er volgende keer meer klassen op stage dus 120 is ambitieus "maar we doen het wel".
 • 70% van de studenten herkent dat de docenten aan de slag zijn gegaan met de feedback. Vorige keer was het 63% "maar ook hier hebben we ambities"
 • De klachten over de Wifi worden doorgegeven aan de Manager Onderwijs en het klachtenformulier dat bij de Manager Onderwijs ligt wordt opnieuw onder aandacht van de studenten gebracht.
 • Aan de studenten wordt gevraagd aandacht te blijven besteden aan het formuleren van de feedback. Vooral als er bij het schrijven weinig woorden worden gebruikt, is het niet altijd duidelijk wat er nu eigenlijk bedoeld wordt of hoe de student het liever zou zien.
 • De docenten gaan bij elke les expliciet vertellen wat het doel van de les is én wat de verbinding van het doel is met de praktijk en het beroep (onderwijs vanuit de beroepscontext). De docenten zorgen ervoor dat de studenten in elke les een inleiding, een middenstuk en een afsluiting herkennen.
 • De feedback acties worden met de studenten tijdens SLB-lessen besproken.


Feedback acties Welzijn, ronde 5

Opleiding onderwijsassistent           

 • Lesdoelen expliciteren naar de studenten (ook voor ALA, SLB, WAP)

Opleiding PW                                  

Voor het 1e leerjaar

 • Vakken aan boeken koppelen
 • Op basis van die inventarisatie boekenlijst samenstellen

Opleiding SMD/DCW/JZ                    

 • slb’ er gaat dagwacht belangrijk maken

Uit het responstabellen (link) blijkt dat de respons deze keer 35% lager was dan een jaar geleden. 

Vandaar: 

 • De feedback actie voor alle teams Welzijn is om de totale respons boven de 500 te krijgen (vorig jaar was de respons bij de eerste tussenmeting 521)