Opbrengst feedback actie Handel

Hieronder de opbrengst naar aanleiding van een van de feedback acties van Handel. De feedback actie was zo geformuleerd:

  • Aan de start van elke les geven alle docenten de structuur van de les aan. Dat kan iedere docent op zijn eigen manier doen. De docenten nemen geregeld foto's van hoe zij die structuur aangeven en aan het eind van elke lesweek sturen ze hun beste foto op. De foto's worden verzameld en besproken tijdens de volgende HJGGV?-teambijeenkomst. 

En de rest

Vierde week

Derde week, de meeste studenten van Handel liepen deze week stage

Tweede week

Eerste week

Teamacties Handel, ronde 1

Met nagenoeg het hele team van Handel is afgelopen donderdag (1/12) gekeken naar de feedback van de studenten. We kwamen tijdens de bijeenkomst uit op de volgende hele concrete acties:

  • Aan de start van elke les geven alle docenten de structuur van de les aan. Dat kan iedere docent op zijn eigen manier doen. De docenten nemen geregeld foto's van hoe zij die structuur aangeven en aan het eind van elke lesweek sturen ze hun beste foto op. De foto's worden verzameld en besproken tijdens de volgende HJGGV?-teambijeenkomst. 
  • De tussenmetingvragen worden tijdens de komende tussenmeting minstens 290 keer beantwoord (dat was de respons afgelopen week).
  • Minstens 60% van studenten geeft bij de tussenmeting aan dat ze hebben herkend dat de docenten met de structuur aan de slag zijn gegaan.

Feedbackacties formuleren bij Handel (ronde 1)

Hieronder vind je het mailtje dat naar de docenten van Domein Handel is gestuurd. Wat nieuw is, is het voorhand formuleren van drie feedbackacties die bij elk team terug gaan komen. Dit idee komt bij de opleiding Facilitaire Dienstverlening vandaan, één van de opleidingen van het domein HBF

Voor donderdagmiddag staat de teambijeenkomst gepland om de feedback van de studenten om te zetten in feedbackacties van het team. Ook de ‘gast’docenten worden uitgenodigd daaraan mee te werken, vandaar dat zij ook dit mailtje krijgen.

De feedback is in een aantal categorieën ondergebracht. We willen jullie vragen de feedback vóór dondermiddag door te nemen en te bedenken voor welke twee, hooguit drie, categorieen je acties zou willen bedenken. Wij denken zelf aan de categorie Structuur/duidelijkheid en aan de categorie Regels en afspraken. 

De kunst is te komen tot acties waaraan de studenten kunnen herkennen dat er door het team echt gekeken is naar de feedback. Feedbackacties hoeven niet meteen alle kritische feedback te laten verdwijnen. De acties moeten illustreren dat de docenten de tips en opmerkingen van de studenten serieus nemen. En de acties moeten uit te voeren zijn natuurlijk.

 Er zijn drie acties (de ambitie van het team) die bij elke ronde worden vastgesteld: 

  • het team noemt het aantal procent van de studenten dat bij de tussenmeting zal zeggen dat ze herkennen dat de docenten aan de slag gegaan zijn met de feedback.
  • het team noemt minimale hoeveelheid respons die ze willen realiseren (die was trouwens prima!)
  • het team spreekt af om de feedback acties te bespreken tijdens de eerst volgende SLB-lessen

Aan het eind van de middag willen we daar twee, misschien drie, acties vanuit team aan toevoegen.

Eerste feedback-acties bij VSD

Afgelopen donderdag hebben de docenten van de opleiding van Verkoopspecialist gekeken naar de feedback die de studenten de week ervoor hebben gegeven via de hjggv?-vragen.
Om meer duidelijkheid te krijgen wat de studenten precies bedoelen met “beter rooster” en “meer uitleg”, twee verzoeken die vaak terugkwamen, wordt tijdens de komende SLB-lessen aan de studenten gevraagd of ze de feedback op juist die punten willen uitwerken. 

Daarnaast komen de volgende punten aanbod op het komende teamoverleg om te zien of er ook acties kunnen geformuleerd die bij alle opleidingen van het domein kunnen worden opgepakt.
 
Rooster:
Roosterbureau vragen aanpassingen te doen voor extreem lange dagen. Max tot 17.00 uur.
Zoeken naar ruimte in de jaarplanning
Roostermaker uitnodigen in de les om uitleg te geven (met oefening van onderwijsconferentie?)
 
Uitleg:
Navragen bij studenten wat er wordt bedoeld.
Voor 11 april de antwoorden omzetten in een actie met het team.

Uitdaging bieden:
Meer afwisseling in didactische vormen. Gebruik maken van quizzen, andere ‘hippe’ werkvormen.

Kunnen formatieve toeten voorwaardelijk worden?
Actie: Team zoekt dit uit en voert het in 2016-1017. Binnen een maand is dit duidelijk.
Bewaker: Iris
 
Structuur in de les.
Iedereen start de les met een leerdoel, iedereen sluit de les af met een evaluatie van de les.
Iedereen geeft in het begin van de les aan hoe de les is ingedeeld.
Bewaker: Anissa
 
Plan storende studenten.
Het team maakt plan hoe om te gaan met storende studenten. (binnen een maand).
Bespreekt het met de studenten. Team houdt zich hieraan.
Bewaker: Iris
 
Rooster bekijken of de generieke vakken over de week verdeeld zijn.
Bewaker: Ria

Tijdens het teamoverleg wordt gekeken of de formulering van de acties hierboven definitief zijn. Een nieuwe versie komt ook weer online te staan.