Volgende week checkmeting bij Handel

Elke docent maakt een planning per vak voor de laatste 10 weken van het schooljaar en heeft deze uitgedeeld aan de studenten in de week van 1 mei wordt deze actie nogmaals besproken 

  •  tijdens de SLB les in de wek van 1 mei worden de nieuwe check-vragen aangekondigd bij de studenten in de week van 8 mei.

Daarnaast wordt de volgende ambitie gehandhaafd:

  • 60% van de studenten heeft aangegeven bij de check-vragen (week van 8 mei) dat er iets verbeterd is 
  • 290 studenten reageren op de checkvragen

Donderdag of uiterlijk vrijdag worden de codes bekend gemaakt voor de afname van de checkvragen in de laatste lessen in de week van 8 mei. Zoals gebruikelijk wordt dit herhaald op iedere lesochtend bij de docenten van de laatste lessen.

De ambitie van team Handel in periode 4

Als één van de tips van studenten is de structuur en duidelijkheid per vak voor de komende lesperiode als actiepunt aangenomen bij het team Handel:

  • In alle groepen wordt tijdens de SLB-les aandacht besteed aan de nieuwe actie door deze aan te kondigen en hierover met de studenten in gesprek te gaan
  • Elke docent maakt een planning per vak voor de laatste 10 weken van het schooljaar (voorbeelden hiervan worden op de site 'Heb je genoeg geleerd vandaag' geplaatst) en bespreekt deze met de studenten

Daarnaast wordt de volgende ambitie gehandhaafd als het team het daar mee eens is:

  • 60% van de studenten heeft aangegeven bij de check-vragen (week van 8 mei) dat er iets verbeterd is 
  • 290 studenten reageren op de checkvragen

Nabespreking van de startvragen bij Handel, ronde 2

Op 21 maart zijn de resultaten van de startvragen nabesproken in het team Handel en op 4 april zijn er afspraken gemaakt voor een nieuwe teamactie en zijn de data voor de check-vragen vastgesteld. Hieronder een kort verslag daarvan: 

Een van de ambities van het team is helaas niet gehaald. Aanzienlijk minder studenten dan de vorige keer hebben een reactie gegeven op de startvragen. Dit is o.a. veroorzaakt door een zieke collega bij de Handel BBL-groepen. Er is wel een klein percentage vaker 'ja' gezegd op de vraag 'Heb je genoeg geleerd vandaag' en ook zijn er iets hogere cijfers gegeven. 

De tips van studenten hebben o.a. betrekking op werkvormen, uitleg, rooster, aandacht, rust tijdens de les en het handhaven daarvan en structuur. Leuk was te constateren dat studenten ook op zichzelf reflecteren met een opmerking tijdens de afname op een zonnige dag: "Kijk, het weer....". Bij het onderdeel structuur werd dit keer gevraagd om structuur en meer duidelijkheid over het te verwachten opleidingsprogramma. Structuur van de les is de actie die na de eerste ronde is vastgesteld en natuurlijk nog steeds aan de orde is. Na goed overlege hebben de docenten besloten om de structuur van de opleiding gedurende de laatste tien weken van het schooljaar duidelijk naar de studenten te communiceren. Wat wordt er in deze periode van de studenten verwacht en wat kunnen zij van school verwachten. Iedere docent zorgt voor een overzicht van deze verwachtingen voor deze periode per vak. Deze actie wordt op het 'Verbeterbord' geplaatst. Aan het eind van komende teamvergaderingen wordt gemonitord of deze teamactie goed verloopt. 

De tussenmeting (d.m.v. checkvragen) bij de studenten, om te controleren of zij deze verbetering ook hebben ervaren, vindt plaats in de week van 8 mei.

Uitkomsten Startvragen 2e ronde Handel

Vorige week is bij Handel de tweede cyclus gestart met het afnemen van de Startvragen. De doelstelling om de respons net zo groot te laten zijn als tijdens de start van de 1e cyclus is niet gehaald. Dat komt met name door een lage respons bij de BBL. Bij een lage respons worden de uitkomsten onbetrouwbaarder. Als de uitkomsten van BOL en BBL bij elkaar worden geteld, lijkt de stijgende lijn zich voort te zetten. 

Je vindt de uitkomsten achter deze link. De tips van de studenten zijn hier te vinden. De tips zijn alleen voor de docenten van Handel zichtbaar.

Nieuwe rondes

Vandaag zijn het domein Handel en de opleiding Facilitaire Dienstverlening aan een nieuwe cyclus begonnen.  

Bij Handel gaat het om twee responsgroepen: bij HandelO gaat het om de BOL-studenten en HandelB om de BBL-studenten. Dit is de twee keer dat de cyclus doorlopen wordt. Achter deze link zie je de uitkomsten tot nu toe. 
Bij FD is het al de zevende cyclus. De uitkomsten van FD zijn tussen alle andere uitkomsten van het domein hier te vinden.