Eerste tussenmeting bij PW afgerond

De uitkomsten van de eerste tussenmeting bij de opleiding Pedagogisch Medewerker staan online. De resultaten ervan zijn te vinden achter deze twee links: de kwantitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen 

Er werden deze week bij PW veel toetsen afgenomen. Dat heeft gevolgen gehad voor de uitkomsten. Het aantal JA-zeggers is kleiner en de cijfers zijn lager. Ook de respons is een minder groot deze week. Ook dat heeft deels met de toesten te maken. 

Eerder hadden studenten al eens aangegeven dat de combinatie van toetsen en de hjggv?-vragen geen goed idee is. Als ik me gerealiseerd had dat dit zo'n week was dan had ik het anders gepland. Weer wat geleerd en dat is precies de bedoeling van deze fase.

Introductie van de tussenmeting bij Welzijn

Bij Welzijn zijn we gestart met een zogenaamde tussenmeting. De studenten van SMD krijgen deze week aan het eind van elke laatste les wel de vraag voorgeschoteld of ze die dag genoeg geleerd hebben en of ze een cijfer willen geven voor hoeveel ze geleerd hebben maar er worden geen tips gevraagd. 

De tussenmeting is handig omdat we dan sneller zicht kunnen krijgen of - en hoe - de week die uitgekozen wordt om de hjggv?-vragen te stellen van invloed is op de uitkomsten. Het verwerken van de uitkomsten kost namelijk veel minder tijd als er geen tips bij zijn. Tegelijkertijd bezorgen we de docenten, en de studenten, extra informatie over de stand van zaken tussen twee metingen mét tips door. 

Volgende week komen de Onderwijsassistenten aan de beurt en de week daarna de studenten die de opleiding Pedagogisch Medewerker doen. De opleiding Jeugdzorg doet niet mee. Het aantal studenten is daar ondertussen als gevolg van de examens te klein voor geworden. De opleiding blijft wel mee doen in de normale rondes.

De tips van de SMD-studenten

In de week voor de herfstvakantie hebben de studenten van SMD de hjggv?-vragen beantwoord. De uitkomsten, zonder de tips, zijn al eerder in dit berichtje geplaatst. De uitkomsten inclusief de tips zijn te vinden achter deze link. Alleen collega’s van Welzijn zijn geautoriseerd om ze te bekijken.

Bij Welzijn zijn, anders dat bij het domein Horeca, Bakkerij en Facilitair, geen speciale bijeenkomsten gepland om tot feedback-acties te komen.

Start bij Welzijn

Gistermiddag was de bijeenkomst voor het team van Welzijn over het uitproberen van de hjggv?-cyclus. In plaats van alleen uitproberen bij een beperkte groep studenten, zoals eerst de bedoeling was, krijgt ook bij Welzijn elke student een week lang de vraag voorgelegd. Bovendien wordt aan het eind van de periode aan het team de vraag “Heb je genoeg geleerd deze periode?” gesteld. 

Anders dan bij Horeca, Bakkerij en Facilitair is het bij Welzijn niet de bedoeling om elke ronde acties te formuleren als reactie op de feedback van de studenten. De onderwijsteams gaan de hjggv?-vragen gebruiken als GPS om te checken of ze goed op weg zijn om de doelstellingen van de teamjaarplannen te realiseren.

Hieronder de aankondiging van de bijeenkomst en uitleg over de cyclus, zoals die in de nieuwsbrief van Welzijn werd opgenomen.

De cyclus in de hele breedte bij Welzijn

In plaats van het herhalen van de cyclus bij alleen de tweedejaars van SMD willen we de cyclus starten bij alle opleidingen. De planning proberen we daarvoor deze week rond te krijgen. De planning wordt up to date gehouden achter deze link. Die link vind je ook links in het rijtje staan.

De uitkomsten van het aantal JA's en NEE's en de cijfers die door de studenten worden gegeven, worden telkens op deze site geplaatst net zoals de uitkomsten bij Horeca, Bakkerij en Facilitair (de link naar die uitkomsten staat links). De tips van de studenten gaan wel naar de docenten maar worden niet op de website gepubliceerd. Zoals al eerder is bericht, worden bij Welzijn de antwoorden op de hjggv?-vragen niet gebruikt om verbeter-acties te formuleren. De cyclus wordt alleen ingezet als tool voor de teams om na te gaan of ze goed op koers liggen met het realiseren van de doelen van de team-jaarplannen.

Het is belangrijk om te beseffen dat het allemaal nog om het uitproberen van de cyclus gaat. Dat uitproberen is te herkennen aan het telkens weer bijstellen van de planning en van de werkwijze. Elke feedback van elke kant kan dat bijstellen veroorzaken en feedback is altijd meer dan welkom.

Het komt misschien wat zwabberend over allemaal maar dat is kenmerkend voor het experimenteren met iets nieuws. Het doel is te komen tot een pilot om te zien of de cyclus in het hele ROC zou kunnen worden ingevoerd. Vóór de pilot kan starten, moet dat zwabberen achter de rug zijn.


De cyclus bij Welzijn

De docenten - en de studenten - hebben nog steeds de uitkomst te goed van de eerste ronde bij SMD (CMO1). Met Janine Warmerdam is afgesproken dat ik op 29 september de uitkomst aan het hele team van welzijn presenteer. Janine verwacht dat de meeste kwesties die in de feedback aan de orde komen al goed opgepakt zijn in de jaarplannen. De volgende ronde bij SMD bevragen we dezelfde studenten, nu tweedejaars, om te zien of aan de uitkomsten te zien is dat de studenten de effecten van de jaarplannen inmiddels ervaren. 

De uitkomsten van de afgelopen ronde worden ook gedeeld met de studenten tijdens de SBL-lessen voorafgaand aan de nieuwe ronde. 

Zodra de bijeenkomst met het team is geweest, worden de resultaten van de eerste ronde op deze website gepubliceerd.