nieuwe ronde voor alle Welzijnopleidingen

In de week voor de herfstvakantie is de cyclus weer opgepakt bij Welzijn. De kwalitatieve uitkomsten staan inmiddels online. Ze zijn de moeite van het bekijken waard, er zijn opvallende verschillen met vorig jaar. De uitkomsten zijn te vinden achter deze link. Ga met je muis over de histogrammen om extra informatie te kunnen zien. 

De kwalitatieve uitkomsten, de opmerkingen van de studenten, zijn te vinden achter deze links: SMD/SCM/SCW/JZ, OA, PW/KO (de links werken alleen voor de docenten van Welzijn)

Morgen (di, 25 oktober) gaan de drie teams van Welzijn aan de slag met de feedback. Het is de bedoeling dat aan het eind van de middag uit elk team een aantal feedback acties komen. Die acties komen ook op deze website te staan.

Uitkomsten 3e ronde voor OA, PW en JZ

Vorige week is de derde ronde gestart bij drie opleidingen van Welzijn: Onderwijsassistent, Pedagogisch Medewerker en Jeugdzorg. De uitkomsten zijn hier te vinden: de kwalitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen.

De tips van de studenten vind je via deze links: tips vanuit OA, tips vanuit PW en de tips vanuit JZ (de links werken alleen voor de docenten van het domein).

Uitkomst 2e tussenmeting OA en PW

Afgelopen week is voor de tweede keer een tussenmeting afgenomen bij de opleiding Onderwijsassistent en Pedagogisch Medewerker. Bij een tussenmeting wordt alleen gevraagd of de student wel of niet genoeg geleerd hebt en welk cijfer de student geeft voor hoeveel hij geleerd heeft. Er wordt niet om tips gevraagd.

De respons is lager dan bij vorige ronde, mede het gevolg van de Koningsspelen.

Achter deze twee links staan de uitkomsten: de kwantitatieve uitkomsten en de cijferverdelingen.

Uitkomst 2e ronde OA

Deze week zijn de hjggv?-vragen voor de tweede keer gesteld bij de opleiding Onderwijsassistent. De uitkomst is te vinden achter deze link: de kwantitatieve uitkomsten en achter deze link: de cijferverdelingen. (Ga met je muis (of tik met je vinger als je via je telefoon of tablet kijkt) over (op) de staafdiagrammen voor extra informatie.) 

De tips van de studenten staan achter deze link maar zijn alleen beschikbaar voor de docenten van het domein.

Introductie van de tussenmeting bij Welzijn

Bij Welzijn zijn we gestart met een zogenaamde tussenmeting. De studenten van SMD krijgen deze week aan het eind van elke laatste les wel de vraag voorgeschoteld of ze die dag genoeg geleerd hebben en of ze een cijfer willen geven voor hoeveel ze geleerd hebben maar er worden geen tips gevraagd. 

De tussenmeting is handig omdat we dan sneller zicht kunnen krijgen of - en hoe - de week die uitgekozen wordt om de hjggv?-vragen te stellen van invloed is op de uitkomsten. Het verwerken van de uitkomsten kost namelijk veel minder tijd als er geen tips bij zijn. Tegelijkertijd bezorgen we de docenten, en de studenten, extra informatie over de stand van zaken tussen twee metingen mét tips door. 

Volgende week komen de Onderwijsassistenten aan de beurt en de week daarna de studenten die de opleiding Pedagogisch Medewerker doen. De opleiding Jeugdzorg doet niet mee. Het aantal studenten is daar ondertussen als gevolg van de examens te klein voor geworden. De opleiding blijft wel mee doen in de normale rondes.

Start bij Welzijn

Gistermiddag was de bijeenkomst voor het team van Welzijn over het uitproberen van de hjggv?-cyclus. In plaats van alleen uitproberen bij een beperkte groep studenten, zoals eerst de bedoeling was, krijgt ook bij Welzijn elke student een week lang de vraag voorgelegd. Bovendien wordt aan het eind van de periode aan het team de vraag “Heb je genoeg geleerd deze periode?” gesteld. 

Anders dan bij Horeca, Bakkerij en Facilitair is het bij Welzijn niet de bedoeling om elke ronde acties te formuleren als reactie op de feedback van de studenten. De onderwijsteams gaan de hjggv?-vragen gebruiken als GPS om te checken of ze goed op weg zijn om de doelstellingen van de teamjaarplannen te realiseren.

Hieronder de aankondiging van de bijeenkomst en uitleg over de cyclus, zoals die in de nieuwsbrief van Welzijn werd opgenomen.

De cyclus in de hele breedte bij Welzijn

In plaats van het herhalen van de cyclus bij alleen de tweedejaars van SMD willen we de cyclus starten bij alle opleidingen. De planning proberen we daarvoor deze week rond te krijgen. De planning wordt up to date gehouden achter deze link. Die link vind je ook links in het rijtje staan.

De uitkomsten van het aantal JA's en NEE's en de cijfers die door de studenten worden gegeven, worden telkens op deze site geplaatst net zoals de uitkomsten bij Horeca, Bakkerij en Facilitair (de link naar die uitkomsten staat links). De tips van de studenten gaan wel naar de docenten maar worden niet op de website gepubliceerd. Zoals al eerder is bericht, worden bij Welzijn de antwoorden op de hjggv?-vragen niet gebruikt om verbeter-acties te formuleren. De cyclus wordt alleen ingezet als tool voor de teams om na te gaan of ze goed op koers liggen met het realiseren van de doelen van de team-jaarplannen.

Het is belangrijk om te beseffen dat het allemaal nog om het uitproberen van de cyclus gaat. Dat uitproberen is te herkennen aan het telkens weer bijstellen van de planning en van de werkwijze. Elke feedback van elke kant kan dat bijstellen veroorzaken en feedback is altijd meer dan welkom.

Het komt misschien wat zwabberend over allemaal maar dat is kenmerkend voor het experimenteren met iets nieuws. Het doel is te komen tot een pilot om te zien of de cyclus in het hele ROC zou kunnen worden ingevoerd. Vóór de pilot kan starten, moet dat zwabberen achter de rug zijn.