Uitkomsten ronde 6 Welzijn

De nieuwe werkwijze bij het afnemen van de HJGGV?-vragen heeft voor een aantal problemen gezorgd. 

  • Afgelopen vrijdag blijkt de herinneringsmail met daarin de afname code die morgen niet automatisch naar de betreffende docenten verstuurd geweest. 
  • Een aantal docenten heeft de mail, te laat, in de mailbox voor onbelangrijke mail gevonden waardoor bij een aantal klassen de vragen niet zijn afgenomen. 

Een en ander heeft gevolg gehad voor de respons. De oorzaak van beide problemen is nog niet duidelijk maar er wordt natuurlijk gezocht naar een oplossing. Een oplossing zou kunnen om vrijdag voorafgaande aan de afname-week niet alleen de regisseur een overzicht van alle afnames en codes te bezorgen maar alle betrokken docenten een eigen lijst lessen en codes te sturen. Dat is hoe dan ook een verbetering. 

De kwantitatieve uitkomsten zijn te vinden achter deze link en de kwalitatieve uitkomsten staan hier voor JZ/SCM/CSW/SMD, die van OA vind je achter deze link en die van KO3/KO4/PWK vind je door op deze link te klikken.

Opbrengst feedback actie Handel

Hieronder de opbrengst naar aanleiding van een van de feedback acties van Handel. De feedback actie was zo geformuleerd:

  • Aan de start van elke les geven alle docenten de structuur van de les aan. Dat kan iedere docent op zijn eigen manier doen. De docenten nemen geregeld foto's van hoe zij die structuur aangeven en aan het eind van elke lesweek sturen ze hun beste foto op. De foto's worden verzameld en besproken tijdens de volgende HJGGV?-teambijeenkomst. 

En de rest

Vierde week

Derde week, de meeste studenten van Handel liepen deze week stage

Tweede week

Eerste week

Uitkomsten FD, GHV en MHS ronde 5t

Afgelopen week en deze week heeft er voor het eerst een tussenmeting plaatsgevonden bij opleidingen Facilitaire Dienstverlening, Gastheervrouw niv2 én niv3 en de eerste twee- en de laatste twee studiejaren van de Middelbare Hotelschool. Maandag volgt de tussenmeting bij LGB en dan is de tussenmeting bij alle opleidingen van het domein Horeca, Bakkerij en Facilitair afgenomen. 

De uitkomsten van de tussenmeting zijn in de staafdiagrammen te vinden achter deze link. Met name de respons is opvallend. Dat de respons bij Bakkerij niv 3 lager is uitgevallen, is te wijten aan een fout bij het genereren van de afnamecodes. Die fout is blijvend hersteld.

Ga met je muis over elke staafdiagram om meer informatie te kunnen zien. Op je tablet kun je met je vinger op de diagram tikken.

De volgende keer gaan we het afnemen van de vragen bundelen. De planning is nu dat we in de eerste week na de kerstvakantie de HJGGV?-vragen gaan voorleggen aan de studenten van de twee bakkerij- en de twee koksopleidingen. En in de tweede week krijgen alle studenten van de andere opleidingen van het domein de vragen voorgeschoteld. De week daarop, op donderdagmiddag, gaan alle opleidingen aan de slag met de feedback van de studenten om aan het eind van de middag te komen tot een aantal feedback acties per opleiding. De acties worden in de week daarna besproken met de studenten tijdens de SLB-lessen. 

Uitkomsten OAB ronde 2

Vorige week hebben de studenten en de docenten kennisgemaakt met de nieuwe werkwijze bij het afnemen van de HJGGV?-vragen. Dat ging niet helemaal vlekkeloos maar dat had vooral te maken met software-foutjes. De respons is daardoor wel lager dan mogelijk was maar praktisch hetzelfde als bij de allereerste afname. We nemen deze afname daarom gewoon mee.

De kwalitatieve uitkomsten worden nog verwerkt. Als dat klaar is, zijn ze te vinden achter deze link. De kwantitatieve uitkomsten zijn verwerkt in de diagrammen. Je vindt ze door op deze link te klikken.

Surf naar bit.ly/hjggv2 om de nieuwe wijze van vragen afnemen uit te proberen op je smartphone.

De afname monitoren

Tegelijk met de invoering van de nieuwe manier van vragen afnemen (probeer zelf met je telefoon via bit.ly/hjggvs1) is er een nieuwe manier om het afnemen van de vragen te monitoren. Je kunt nu per onderwijsactiviteit de respons zien oplopen op het moment dat de afname plaats vind. De layout van de website-pagina is nog niet optimaal. Zodra dat wel het geval is kan elke regisseur, dat is de docent die de HJGGV?-kar trekt binnen het domein, zelf inloggen om live te checken hoe het afnemen gaat. Naar verwachting is dat na de kerstvakantie mogelijk.

De webpagina ziet er nu nog zo uit.

Teamacties Handel, ronde 1

Met nagenoeg het hele team van Handel is afgelopen donderdag (1/12) gekeken naar de feedback van de studenten. We kwamen tijdens de bijeenkomst uit op de volgende hele concrete acties:

  • Aan de start van elke les geven alle docenten de structuur van de les aan. Dat kan iedere docent op zijn eigen manier doen. De docenten nemen geregeld foto's van hoe zij die structuur aangeven en aan het eind van elke lesweek sturen ze hun beste foto op. De foto's worden verzameld en besproken tijdens de volgende HJGGV?-teambijeenkomst. 
  • De tussenmetingvragen worden tijdens de komende tussenmeting minstens 290 keer beantwoord (dat was de respons afgelopen week).
  • Minstens 60% van studenten geeft bij de tussenmeting aan dat ze hebben herkend dat de docenten met de structuur aan de slag zijn gegaan.

Feedbackacties formuleren bij Handel (ronde 1)

Hieronder vind je het mailtje dat naar de docenten van Domein Handel is gestuurd. Wat nieuw is, is het voorhand formuleren van drie feedbackacties die bij elk team terug gaan komen. Dit idee komt bij de opleiding Facilitaire Dienstverlening vandaan, één van de opleidingen van het domein HBF

Voor donderdagmiddag staat de teambijeenkomst gepland om de feedback van de studenten om te zetten in feedbackacties van het team. Ook de ‘gast’docenten worden uitgenodigd daaraan mee te werken, vandaar dat zij ook dit mailtje krijgen.

De feedback is in een aantal categorieën ondergebracht. We willen jullie vragen de feedback vóór dondermiddag door te nemen en te bedenken voor welke twee, hooguit drie, categorieen je acties zou willen bedenken. Wij denken zelf aan de categorie Structuur/duidelijkheid en aan de categorie Regels en afspraken. 

De kunst is te komen tot acties waaraan de studenten kunnen herkennen dat er door het team echt gekeken is naar de feedback. Feedbackacties hoeven niet meteen alle kritische feedback te laten verdwijnen. De acties moeten illustreren dat de docenten de tips en opmerkingen van de studenten serieus nemen. En de acties moeten uit te voeren zijn natuurlijk.

 Er zijn drie acties (de ambitie van het team) die bij elke ronde worden vastgesteld: 

  • het team noemt het aantal procent van de studenten dat bij de tussenmeting zal zeggen dat ze herkennen dat de docenten aan de slag gegaan zijn met de feedback.
  • het team noemt minimale hoeveelheid respons die ze willen realiseren (die was trouwens prima!)
  • het team spreekt af om de feedback acties te bespreken tijdens de eerst volgende SLB-lessen

Aan het eind van de middag willen we daar twee, misschien drie, acties vanuit team aan toevoegen.

Uitkomsten Welzijn tussenronde 5

Vorige week hebben de studenten van Welzijn op de nieuwe manier de HJGGV-tussenmetingvragen beantwoord (probeer zelf via bit.ly/hjggv2). De docenten die aan een klas de laatste les gaven, kregen elke ochtend een afnamecode in de mail om door te geven aan de studenten. Het afnemen is over het algemeen goed gegaan. Gemiddeld lag de respons 30% hoger dan de vorige keer! Bij één opleiding verdubbelde de respons zelfs. 

De uitkomsten van de tussenmeting zijn verwerkt in de diagrammen achter deze link. Ga met de muis over de diagrammen om ze beter te kunnen begrijpen.