De ambitie van team Handel in periode 4

Als één van de tips van studenten is de structuur en duidelijkheid per vak voor de komende lesperiode als actiepunt aangenomen bij het team Handel:

  • In alle groepen wordt tijdens de SLB-les aandacht besteed aan de nieuwe actie door deze aan te kondigen en hierover met de studenten in gesprek te gaan
  • Elke docent maakt een planning per vak voor de laatste 10 weken van het schooljaar (voorbeelden hiervan worden op de site 'Heb je genoeg geleerd vandaag' geplaatst) en bespreekt deze met de studenten

Daarnaast wordt de volgende ambitie gehandhaafd als het team het daar mee eens is:

  • 60% van de studenten heeft aangegeven bij de check-vragen (week van 8 mei) dat er iets verbeterd is 
  • 290 studenten reageren op de checkvragen

Nabespreking van de startvragen bij Handel, ronde 2

Op 21 maart zijn de resultaten van de startvragen nabesproken in het team Handel en op 4 april zijn er afspraken gemaakt voor een nieuwe teamactie en zijn de data voor de check-vragen vastgesteld. Hieronder een kort verslag daarvan: 

Een van de ambities van het team is helaas niet gehaald. Aanzienlijk minder studenten dan de vorige keer hebben een reactie gegeven op de startvragen. Dit is o.a. veroorzaakt door een zieke collega bij de Handel BBL-groepen. Er is wel een klein percentage vaker 'ja' gezegd op de vraag 'Heb je genoeg geleerd vandaag' en ook zijn er iets hogere cijfers gegeven. 

De tips van studenten hebben o.a. betrekking op werkvormen, uitleg, rooster, aandacht, rust tijdens de les en het handhaven daarvan en structuur. Leuk was te constateren dat studenten ook op zichzelf reflecteren met een opmerking tijdens de afname op een zonnige dag: "Kijk, het weer....". Bij het onderdeel structuur werd dit keer gevraagd om structuur en meer duidelijkheid over het te verwachten opleidingsprogramma. Structuur van de les is de actie die na de eerste ronde is vastgesteld en natuurlijk nog steeds aan de orde is. Na goed overlege hebben de docenten besloten om de structuur van de opleiding gedurende de laatste tien weken van het schooljaar duidelijk naar de studenten te communiceren. Wat wordt er in deze periode van de studenten verwacht en wat kunnen zij van school verwachten. Iedere docent zorgt voor een overzicht van deze verwachtingen voor deze periode per vak. Deze actie wordt op het 'Verbeterbord' geplaatst. Aan het eind van komende teamvergaderingen wordt gemonitord of deze teamactie goed verloopt. 

De tussenmeting (d.m.v. checkvragen) bij de studenten, om te controleren of zij deze verbetering ook hebben ervaren, vindt plaats in de week van 8 mei.

Uitkomsten Startvragen 2e ronde Handel

Vorige week is bij Handel de tweede cyclus gestart met het afnemen van de Startvragen. De doelstelling om de respons net zo groot te laten zijn als tijdens de start van de 1e cyclus is niet gehaald. Dat komt met name door een lage respons bij de BBL. Bij een lage respons worden de uitkomsten onbetrouwbaarder. Als de uitkomsten van BOL en BBL bij elkaar worden geteld, lijkt de stijgende lijn zich voort te zetten. 

Je vindt de uitkomsten achter deze link. De tips van de studenten zijn hier te vinden. De tips zijn alleen voor de docenten van Handel zichtbaar.

Nieuwe rondes

Vandaag zijn het domein Handel en de opleiding Facilitaire Dienstverlening aan een nieuwe cyclus begonnen.  

Bij Handel gaat het om twee responsgroepen: bij HandelO gaat het om de BOL-studenten en HandelB om de BBL-studenten. Dit is de twee keer dat de cyclus doorlopen wordt. Achter deze link zie je de uitkomsten tot nu toe. 
Bij FD is het al de zevende cyclus. De uitkomsten van FD zijn tussen alle andere uitkomsten van het domein hier te vinden.

Evaluatie van de eerste tussenmeting HJGGV bij team Handel

26-01-2017

Vooruitlopend op de 0-meting in de week van 13 maart a.s. staat hieronder een korte weergave van de evaluatie over de tussenmeting van de eerste cyclus HJGGV bij team Handel.

Complimenten voor het team Handel als het gaat om het uitvoeren van de actieplan  ‘Structuur van de les’. Het heeft een toename laten zien van ‘ja’ van 37%  naar 48% bij de vraag ‘heb je genoeg geleerd vandaag?’ 50% van de studenten geven aan te herkennen dat de docenten wat met de feedback hebben gedaan. De ambitie van 60% is helaas nog niet gehaald, maar dat is mogelijk veroorzaakt  omdat nog niet alle docenten meegedaan hebben aan de verbeteractie. Tip : als studenten zelfstandig aan het werk zijn kun je dat ook in een lesstructuur zetten op het bord. Docenten geven aan dat studenten door deze structuur actiever hun werk oppakken.

De nieuwe werkwijze van het ophalen van feedback d.m.v. de kleurtjes op het scherm en de dagelijkse e mail aan de laatste docenten van de dag heeft goed gewerkt. In deze ronde is ook onderscheid gemaakt in BOL en BBL.

Ter ondersteuning van de activiteiten komt er een extra bord en beamer bij de BBL. Daarnaast biedt een vaste rustige plek in het gebouw ook structuur en is mogelijk een verklaring voor de hogere resultaten bij de BBL-groepen. 

Opbrengst eerste tussenafname Handel

De afgelopen week hebben de docenten van Handel kennisgemaakt met de nieuwe werkwijze bij het afnemen van de tussenvragen. Aanstaande donderdag wordt de werkwijze geëvalueerd en wordt ook de opbrengst besproken. 

Hieronder een schema waarin te zien is bij hoeveel laatste lessen het afnemen is gelukt.

Achter deze link zijn is de opbrengst van de afname te vinden. Anders dan bij de start van cyclus maken we nu onderscheid tussen Handel Bol en Handel BBL. 

Opbrengst ronde 6 Horeca, Bakkerij en Facilitair

De afgelopen week zijn voor eerst in één week aan alle responsgroepen tegelijkertijd de HJGGV?-vragen voorgelegd. Voorafgaande aan de week hebben de docenten die dat betrof een verzamelmailtje gekregen van alle laatste lessen die ze deze week zouden tegenkomen, inclusief de afnamecodes. Gedurende de week kregen ze bovendien elke dag waarvoor dat relevant was een herinneringsmailtje. 

In het staat je hieronder zie je hoe vaak per dag het afnemen gelukt is. 


Achter deze link kun je alle opbrengsten van alle responsgroepen terugvinden. Nu telkens verdeeld over twee diagrammen, eentje voor Hospitality & Services en eentje voor Food Design. 

Klik op de responsgroep om naar de tips te gaan (de links werken alleen voor de docenten van het domein):